[1]
Abadi, T.W. 2016. Aksiologi: Antara Etika, Moral, dan Estetika. Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi. 4, 2 (Mar. 2016), 187-204. DOI:https://doi.org/10.21070/kanal.v4i2.1452.