Abadi, T. W. (2016). Aksiologi: Antara Etika, Moral, dan Estetika. Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi, 4(2), 187-204. https://doi.org/10.21070/kanal.v4i2.1452