ABADI, T. W. Aksiologi: Antara Etika, Moral, dan Estetika. Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi, v. 4, n. 2, p. 187-204, 31 Mar. 2016.