Abadi, Totok Wahyu. 2016. “Aksiologi: Antara Etika, Moral, Dan Estetika”. Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi 4 (2), 187-204. https://doi.org/10.21070/kanal.v4i2.1452.