Abadi, T. W. (2016) “Aksiologi: Antara Etika, Moral, dan Estetika”, Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi, 4(2), pp. 187-204. doi: 10.21070/kanal.v4i2.1452.